Паркинг Зони

Зона А

Зона А е поделена на 9 подзони и тоа следните сервисни и станбени улици :

Подзона А1 – Од пресек ул.Е.Кардељ-ул.И.Милутиновиќ до пресек ул.11ти март –ул.И.Милутиновиќ
Подзона А2 – Ул.11 ти Март и паркиралиште зад Дом за народно здравје
Подзона А3 – Уред – СВР (спротивода)
Подзона А4 – Саат кула (Геталдус, Кај попо, Бранителите)
Подзона А5 – ул.Столарска – Стаклена зграда
Подзона А6 – ул.Никола Тесла
Подзона А7 – зграда “Грозд” –Пелагонка 2
Подзона А8 – од пресек ул.Д.Х.Попов – ул.Солунска до пресек ул.Питу Гули – ул.Солунска
Подзона А9 – Паркиралиште Дом за култура , ул.Виенска и ул.Белградска – 11 ти Октомври (дел пред Народна одбрана и ВМРО)

Во состав на зона А влегуваат и следните затворени паркиралишта :

- Паркиралиште “Јавор” на ул.Иван Милутиновиќ

- Паркиралиште “Ј.Јосифовски – Стара автобуска” на ул.Столарска

- од 10 ти Јануари и Паркиралиште “Дом на култура” на ул.Широк сокак