За Нас

ДПН ,,ГРАДСКИ ПАРКИНЗИ,, БИТОЛА
Име : Друштво за посебна намена ,,ГРАДСКИ ПАРКИНЗИ ДООЕЛ с.Долно Оризари Битола
Скратен назив : ДПН Градски паркинзи Битола

Адреса:с.Долно Оризари бб Битола
Телефон: ++ 078/37 31 57
Е- пошта: gradskiparkinzi@yahoo.com

Шифра на дејност: 52.21
Жиро сметка: 380677358401113

Депонент: Про кредит Банка АД скопје
Матичен број: 6882951
Даночен број: 4002013533145